Kursevi engleskog jezika

Početni nivo (elementary)

Na ovom nivou polaznici stiču

 •  osnove engleskog jezika
 •  osnovne gramatičke strukture i uvežbavaju osnovnu
 •  konverzaciju za najčešče životne situacije
 •  rečenični sklop koji se ne poklapa sa onim u srpskom jeziku
 •  znanja da bez problema slušaju i razumeju kratke tekstove i dijaloge sa audio zapisa
 •  potrebno poznavanje fonetike tako da se sami mogu koristiti rečnikom u aktivnom smislu.


Niži srednji (pre-intermediate)


Ovaj nivo:

 •  nastavlja sa insistiranjem na rečeničnim šemama
 •  uvodi složenu rečenicu i razvijaja veštine usvajanja čitavih fraza kroz dijalog i komunikaciju sa ostalim polaznicima
 •  daje polaznicima konkretna oruđa za dalji individualni napredak


Srednji nivo (intermediate)


Kod polaznika se razvija:

 •  samopouzdanje
 •  nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku
 •  teme postaju kompleksnije i zahtevnije
 •  rečnik se drastično uvećava
 •  utvrđuju se prethodna znanja i veštine
 •  nastavni materijal se sve više bazira na dodatnom materijalu
 •  postojeće interesovanje pojedinca za određenu oblast ili temu


Viši srednji (upper-intermediate)


Vreme je za prave izazove. Priprema za prvu međunarodno priznatu diplomu FCE, First Ceritificate in English.

Polaznici:

 •  polažu ispit u cilju sticanja diplome Cambridge univerziteta
 •  koji ne žele da polažu ovaj ispit za njega se jednako pripremaju
 •  vladaju složenim jezičkim konsturkcijama, sinonima, frazalnih glagola i idioma
 •  pišu pisma, kratke članake i izveštaje
 •  čitaju tekstove različitih sadržaja i razumeju njihovu koherentnost
 •  govore isključivo engleski


Napredni nivo (advanced)


Uobičajeno ime za ovaj nivo je CAE, Ceritficate of Advanced English.

Ova diploma je mnogima i potvrda o tome da:

 •  polažu ispit u cilju sticanja diplome Cambridge univerziteta
 •  koji ne žele da polažu ovaj ispit za njega se jednako pripremaju
 •  vladaju složenim jezičkim konsturkcijama, sinonima, frazalnih glagola i idioma
 •  pišu pisama, kratke članake i izveštaje
 •  čitaju tekstove različitih sadržaja i razumeju njihovu koherentnost
 •  govore isključivo engleski


Konverzacijski nivo


Mi ovaj nivo zovemo CPE ili Certificate of Proficiency in English i on predstavlja krunu uspeha naših polaznika. Ovaj kao i predhodni nivo zahtevaju:

 •  ozbiljan rad polaznika van škole kako bi ispunili sve zahteve nivoa i ispita
 •  udžbenik na ovom nivou služi samo kao kostur kursu a velika raznolikost dodatnog materijala
 •  daje mogućnost polaznicima da razgranaju jezik do te mere da mogu da se služe ređim frazama, stručnijom terminologijom, metaforom i svim onim što im daje dovoljno širine da izbegnu ponavljanje, prepisivnaje i rigidnost izraza.


Dečji kursevi


Podrazumevaju rad sa decom od šest do deset godina kada uvodimo:

 •  jezik i jezička pravila
 •  pravilan izgovor i dikciju
 •  razgovor
 •  razne funkcionalne aktivnosti kroz igru
 •  mnoštvo pojmova bliskih deci
 •  kreativne radnje
 •  pisanje, čitanje
 •  glumu
 •  takmičenje


Poslovni engleski


U zavisnosti od potreba kompanije kreiramo kurseve koji prate njene potrebe. Posebnu pažnju posvećujemo:

 •  svim jezičkim aspektima: govor, pisanje, slušanje i čitanje
 •  poslovnom engleskom
 •  motivaciji polaznika
 •  urednom pohađanju nastave
 •  obaveštenosti direktora ili nadležnog lica o napretku zaposlenih
 •  autentičnosti postignutih rezultata
 •  individualnim razlikama među polaznicima
 •  ujednačnosti znanja putem testiranja
 •  očuvanju naše reputacije